Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Sở Khoa học và Công nghệ

Kết quả công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

01/10/2021 5:25:56 CH 49 lượt xem

        Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang đã bám sát vào chủ trương, định hướng phát triển kinh tế- xã hội của Trung ương, của tỉnh; Chương trình công tác năm 2021 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể như sau:

        - Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 04/02/2021 về triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 361/QĐ-QĐ-UBND ngày 08/6/2021 phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh, cấp quốc giai giai đoạn 2021-2025. Trình UBND tỉnh dự thảo: Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Chương trình ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực và đặc sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.


         - Xây dựng Kế hoạch và ngân sách khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang đề xuất đề cương nội dung phương án quy hoạch thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

        - Tổ chức theo dõi, quản lý 42 đề tài, dự án (33 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh; 08 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi; 01 đề tài cấp Quốc gia) triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Các đề tài, dự án tập trung vào việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế của tỉnh, tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế, góp phần phát triển kinh tế-xã hội nông thôn, miền núi, xây dựng nông thôn mới, phục vụ phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa hiệu quả, bền vững và phát triển kinh tế du lịch.
        Tiếp nhận 04 hồ sơ dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi; 01 đề tài cấp thiết địa phương (cấp quốc gia) đề xuất đưa vào danh mục hỗ trợ thực hiện từ năm 2022, trình UBND tỉnh, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị xem xét phê duyệt (Đã được Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt đưa vào danh mục thực hiện 02 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi) .

        - Tham mưu tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xác định danh mục đề tài, dự án thực hiện từ năm 2021. Đề xuất lựa chọn thực hiện các đề tài, dự án theo định hướng tập trung vào thực hiện 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra (có 16 đề tài, dự án được xác định đưa vào danh mục thực hiện từ năm 2021).

        - Tham mưu đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển thương hiệu các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, đặc sản của tỉnh. Đến hết tháng 6/2021, tỉnh Tuyên Quang có 200 sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; trong đó có trên 60 sản phẩm nông sản chủ lực, đặc sản. Phối hợp, hướng dẫn, quản lý việc xây dựng, đăng ký chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm “Chè Shan tuyết Na Hang” của huyện Na Hang và sản phẩm “Bưởi Soi Hà” của huyện Yên Sơn. Đã tham mưu đề nghị Cục Sở Hữu trí tuệ đẩy nhanh tiến độ thẩm định, sớm cấp giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Chè Shan tuyết (Hiện nay, sản phẩm “Chè Shan tuyết Na Hang” đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý; sản phẩm “Bưởi Soi Hà”, dự kiến tháng 10/2021 được cấp).
        Tổ chức làm việc về hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện. Phối hợp với các huyện rà soát, lựa chọn các sản phẩm OCOP, các sản phẩm chủ lực, đặc sản, có lợi thế của các huyện để có kế hoạch phát triển và thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý trong giai đoạn 2021-2025. Báo cáo, đề xuất 03 nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình thực hiện từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét đưa vào danh mục thực hiện.
        Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cho phép 06 tổ chức được sử dụng tên địa danh để lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm. Trình UBND tỉnh xem xét quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh đối với 64 sáng kiến của các tác giả, nhóm tác giả đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

        - Quản lý chặt chẽ việc tiến hành công việc bức xạ tại các cơ sở X-quang y tế. Tổ chức thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho Phòng khám đa khoa Hà Nội (Công ty TNHH Quốc Anh, thôn An Quỳnh, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa); báo cáo trình UBND tỉnh cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho Phòng khám đa khoa Phúc Thịnh (Công ty TNHH dịch vụ Y tế Phúc Thịnh, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa) theo quy định.

        - Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Quản lý, theo dõi việc tổ chức thực hiện 02 đề tài đã được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ.

        - Tham gia Hội đồng cho ý kiến điều chỉnh 10 quy hoạch, 08 Báo cáo đánh giá tác động môi trường, 04 Báo cáo thăm dò khoáng sản, cấp chuyển đổi trữ lượng khoáng sản. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đã có 100% các cơ quan hành chính nhà nước và 109/138 UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định. Hướng dẫn, xem xét tiếp nhận 05 hồ sơ công bố hợp chuẩn của Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang.
        Tổ chức kiểm định 170 phương tiện đo các loại (Gồm: 96 cột đo xăng dầu; 30 cân kỹ thuật, 08 cân thông dụng, 36 taximet).

        - Xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác thanh tra khoa học và công nghệ năm 2021. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

        Trong 6 tháng cuối năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

        - Tham mưu tổ chức thực hiện Chương trình ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực và đặc sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh, cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 13/12/2019 triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Vệt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

        - Tham mưu tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án và trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện theo quy định. Tiếp tục quản lý chặt chẽ các đề tài, dự án cấp nhà nước, cấp tỉnh đang triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả. Phối hợp làm tốt công tác đánh giá, tuyên  truyền, nhân rộng các đề tài, dự án mang lại hiệu quả ra diện rộng.

        - Tham mưu lựa chọn, thu hút, ưu tiên các nguồn vốn để triển khai xây dựng chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực, đặc sản của tỉnh, phục vụ thực hiện các nhiệm vụ đột phá của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho đồng chí Giám đốc Sở trong nhiệm kỳ 2020-2025. Lựa chọn từ 01-02 sản phẩm để đăng ký Chỉ dẫn địa lý cho giai đoạn tiếp theo; đồng thời đề xuất các biện pháp để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

        - Tham mưu tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh (Lĩnh vực khoa học và công nghệ) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp được tham gia chủ trì thực hiện các đề tài, dự án cấp tỉnh và dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi. Hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các giải pháp để tiếp thu và làm chủ các công nghệ tiên tiến, hiện đại.

        - Tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra khoa học và công nghệ năm 2021. Quản lý, hướng dẫn triển khai hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện đạt kết quả.

 
 
 
   Lê Thúy Phượng       
Sở Khoa học và Công nghệ

 
 
 
 Bình luận


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Đại Thành - Giám đốc
Địa chỉ: Số 433, Đường 17/8, phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822523 Fax: (0207) 3822709
Giấy phép hoạt động số: 25/GP-TTĐT ngày 28/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này.