Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Sở Khoa học và Công nghệ

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

16/01/2020 4:22:12 CH 407 lượt xem
        Ngày 10/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Thông báo số 04/TB-UBND Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019, dưới đây là toàn văn Thông báo:
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04/TB-UBND                                                                     Tuyên Quang, Ngày 10 tháng 01 năm 2020
                       
THÔNG BÁO
Tuyển dụng công chức năm 2019

 

         Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;
        Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
        Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ họp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
        Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
        Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
        Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019; Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019; Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019,
        Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thông báo việc tuyển dụng công chức năm 2019 đối với các cơ quan, đơn vị như sau:

 
        1. Số chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu.
        Cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng; số lượng chỉ tiêu tuyển dụng; vị trí việc làm tuyển dụng; yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 28/11/2019, Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 20/12/2019, Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (kèm theo).
 
        2. Điều kiện người đăng ký dự tuyển; phương thức tuyển dụng, ưu tiên trong tuyển dụng; cách tính điểm và xác định người trúng tuyển; hồ sơ dự tuyển và thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển
        Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
        * Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/01/2020 đến hết ngày 20/02/2020 (trong giờ hành chính).
        Thông tin về tuyển dụng, các cơ quan, đơn vị và cá nhân trực tiếp liên hệ với Sở Nội vụ (Phòng Công chức, viên chức) qua số điện thoại 02073.824.662 (trong giờ hành chính).

 
        3. Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
        3.1. Cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng
        Niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc và đăng tải trên trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình nhận hồ sơ dự tuyển, không được quy định thêm các thủ tục, giấy tờ ngoài thành phần hồ sơ được quy định tại Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
        3.2. Sở Thông tin và Truyền thông
        Đăng tải Thông báo này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy định.
        3.3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang có trách nhiệm đưa tin nội dung Thông báo này trên Báo Tuyên Quang, trên sóng phát thanh truyền hình theo quy định./.

 
                                                                                                                         KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH


                                                                                                                          Đã ký

                                                                                                                           Nguyễn Thế Giang
 
 
Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ
 Bình luận


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: TS. Đỗ Hồng Thanh - Giám đốc
Địa chỉ: Số 433, Đường 17/8, phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822523 Fax: (0207) 3822709
Giấy phép hoạt động số: 43/GP-TTĐT ngày 16/5/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này.