,

Hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến

DANH SÁCH CÔNG CHỨC TRỰC TIẾP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

DANH SÁCH CÔNG CHỨC TRỰC TIẾP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

TT HỌ VÀ TÊN BỘ PHẬN/ĐƠN VỊ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Chu Thị Tố Uyên   Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học, chuyên ngành  0979.807.009
2 Nguyễn Văn Tứ Phòng Quản lý Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 0329.659.368