,

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học công nghệ tỉnh Tuyên Quang

I. LÃNH ĐẠO SỞ

ÔNG NGUYỄN ĐẠI THÀNH - GIÁM ĐỐC

ĐT: (0207) 3 821091 - 0912457188

E.mail: n.thanh4@gmail.com

ÔNG NGÔ TUẤN DŨNG - PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐT: (0207) 3 821186 - 0912477336

E.mail: tuandungtuyenquang@gmail.com

 

ÔNG BÙI MINH HẢI - PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐT: (0207) 3 823156 - 0915023240

E.mail: haitq2014@gmail.com

 

II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

BÀ LƯƠNG THỊ ÁNH HỒNG

BÀ PHẠM THỊ LÀNH

BÀ ĐỖ THỊ THỦY

CHÁNH VĂN PHÒNG - THANH TRA  TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC, CHUYÊN NGÀNH TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

ĐT: (0207) 3 821093 - 0982280140

E.mail: anhhongluong1311@gmail.com

ĐT: (0207) 3 820183 - 0915257531

E.mail: lanhkhtq1@gmail.com

ĐT: (0207) 3 823611 - 0983810269

E.mail: dothuykhcntq@gmail.com

ÔNG NGUYỄN CÔNG HÒA

BÀ LÊ THÚY PHƯỢNG

ÔNG ĐOÀN VĂN ĐẠT

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG - THANH TRA PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC, CHUYÊN NGÀNH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

ĐT: (0207) 3 922239 - 0982237855

E.mail: hoa.khcntq@gmail.com

ĐT: (0207) 3 815868 - 0857561571

E.mail: lethuyphuongtq1970@gmail.com

ĐT: (0207) 3 922186 - 0988998314

E.mail: doanvandat.tdc@gmail.com

 

III. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TUYÊN QUANG

 

ÔNG NGUYỄN VĂN VIỆT

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

ĐT: 0919583588

  E.mail: hoangviet7987@gmail.com