,

Công bố thông tin

1. Lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) (Thực hiện Công điện số 164/CĐ-TTg ngày 18/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, việc lấy ý kiến Nhân dân đóng góp cho dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) được tiếp tục thực hiện cho đến khi dự án Luật được Quốc hội thông qua) - Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Quản lý Công nghệ và TĐC, SĐT: 02073.922.186, email: pqlcntq@gmail.com (có file dự thảo Luật đính kèm)  
2. Lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (Thời gian lấy ý kiến từ ngày 14/02/2023 đến hết ngày 15/3/2023, mọi ý kiến xin gửi về Phòng Quản lý Công nghệ và TĐC, SĐT: 02073.922.186, email: pqlcntq@gmail.com)  
3. Triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022
4. Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
5. Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý I năm 2021 của đơn vị: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang.
6. Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
7. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
8. Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”
9. Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2021)
10. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021)
11. Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026