,

Công bố thông tin

16. Quyết định số 1919/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
17. Thông báo số 10/TB-HĐTDVC ngày 05/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 về kết quả xét tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023  
18. Thông báo số 06/TB-HĐTDVC ngày 24/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 về danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023  
19. Quyết định số 04/QĐ-HĐTDVC ngày 24/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 về việc phê duyệt Phương án tổ chức biên soạn, xây dựng đề phỏng vấn và phương thức chấm điểm phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023
20. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP cho thí sinh dự thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 vào Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
21. Xin ý kiến vào hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Thời gian lấy ý kiến đến trước ngày 03/9/2023, mọi ý kiến xin gửi về Phòng Quản lý Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, SĐT: (0207) 3 823611, email: dothuykhcntq@gmail.com)
22. Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 23/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
23. Thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 (lần 2)
24. Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
25. Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Khoa học và Công nghệ 6 tháng đầu năm 2023
26. Thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023
27. Thông báo tuyển dụng công chức năm 2023    
28. Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức 6 tháng đầu năm 2023
29. Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
30. Lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) (Thực hiện Công điện số 164/CĐ-TTg ngày 18/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, việc lấy ý kiến Nhân dân đóng góp cho dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) được tiếp tục thực hiện cho đến khi dự án Luật được Quốc hội thông qua) - Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Quản lý Công nghệ và TĐC, SĐT: 02073.922.186, email: pqlcntq@gmail.com (có file dự thảo Luật đính kèm)