,

Công bố thông tin

46. Triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022
47. Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
48. Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý I năm 2021 của đơn vị: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang.
49. Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
50. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
51. Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”
52. Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2021)
53. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021)
54. Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
55. Quyết định số 53/QĐ-SKHCN ngày 26/4/2022 công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2022 (Kinh phí hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp trong nước đối với bảo hộ sáng chế).  
56. Quyết định số 43/QĐ-SKHCN ngày 12/4/2022 công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2022 (Kinh phí đề tài: Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng, công thức phối trộn, chế biến sản phẩm bột rắc cơm từ các nguyên liệu sẵn có tại địa phương, tạo sinh kế cho người dân, phục vụ phát triển du lịch; Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển sản xuất một số giống cây trồng thảo dược (lúa tím, lúa đen và lạc đen) tại tỉnh Tuyên Quang).  
57. Quyết định số 27/QĐ-SKHCN ngày 10/3/2022 Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021  
58. Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang  
59. Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 59 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang