,

Công bố thông tin

1. Quyết định số 1404/QĐ-SKHCN ngày 21/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
2. Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 28/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
3. Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
4. Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
5. Hồ sơ xin ý kiến dự thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thay thế Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (lần 2)  
6. THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển công chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023
7. Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
8. Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
9. Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
10. Quyết định số 1919/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
11. Thông báo số 10/TB-HĐTDVC ngày 05/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 về kết quả xét tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023  
12. Thông báo số 06/TB-HĐTDVC ngày 24/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 về danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023  
13. Quyết định số 04/QĐ-HĐTDVC ngày 24/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 về việc phê duyệt Phương án tổ chức biên soạn, xây dựng đề phỏng vấn và phương thức chấm điểm phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023
14. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP cho thí sinh dự thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 vào Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
15. Xin ý kiến vào hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Thời gian lấy ý kiến đến trước ngày 03/9/2023, mọi ý kiến xin gửi về Phòng Quản lý Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, SĐT: (0207) 3 823611, email: dothuykhcntq@gmail.com)