,

Góp ý dự thảo văn bản

1. Hồ sơ xin ý kiến dự thảo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thay thế Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (lần 2)  
2. Xin ý kiến vào hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Thời gian lấy ý kiến đến trước ngày 03/9/2023, mọi ý kiến xin gửi về Phòng Quản lý Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, SĐT: (0207) 3 823611, email: dothuykhcntq@gmail.com)
3. Lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) (Thực hiện Công điện số 164/CĐ-TTg ngày 18/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, việc lấy ý kiến Nhân dân đóng góp cho dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) được tiếp tục thực hiện cho đến khi dự án Luật được Quốc hội thông qua) - Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Quản lý Công nghệ và TĐC, SĐT: 02073.922.186, email: pqlcntq@gmail.com (có file dự thảo Luật đính kèm)  
4. Lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (Thời gian lấy ý kiến từ ngày 14/02/2023 đến hết ngày 15/3/2023, mọi ý kiến xin gửi về Phòng Quản lý Công nghệ và TĐC, SĐT: 02073.922.186, email: pqlcntq@gmail.com)