,

Đề tài, dự án KH và CN

Nghiệm thu đề tài đánh giá cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công

Chiều 28-8, Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh đề tài “Đánh giá cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”. Đề tài được thực hiện từ tháng 7-2019 đến tháng 12-2020, do Sở Tài chính chủ trì; đồng chí Hà Trung Kiên, Giám đốc Sở Tài chính làm chủ nhiệm.