,

Khoa học

Hội nghị Đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ

Chiều ngày 22-6, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh, Hội đồng chuyên ngành đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ: "Nghiên cứu xây dựng phần mềm đánh giá mức độ xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang".

Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo hướng mở và linh hoạt

Nội dung Quy hoạch bám sát chỉ tiêu, yêu cầu về kiện toàn, sắp xếp các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập; mục tiêu, định hướng quy hoạch đã xác định theo các định hướng ưu tiên phát triển KH&CN quốc gia, ngành, lĩnh vực và các xu thế về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST), phát triển kinh tế - xã hội...

Thông báo đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh để phê duyệt danh mục đợt 2 năm 2023

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; các trường chuyên nghiệp; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, đơn vị nghiên cứu, chuyển giao KH&CN ngoài tỉnh đề xuất đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh để phê duyệt danh mục đợt 2 năm 2023