,

Tiêu chuẩn ĐLCL

Lễ Kỷ niệm 52 năm ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10

        Ngày 14/10/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 52 năm ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10 với chủ đề Tiêu chuẩn thúc đẩy năng lượng xanh, phục vụ các Mục tiêu phát triển bền vững.

Tuyên Quang: Đưa năng suất, chất lượng trở thành động lực phát triển

        Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch về thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Thúc đẩy hợp tác quốc tế về tăng năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo

Ngày 21/4 hằng năm được Liên hợp quốc chọn làm Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới trong mọi khía cạnh của sự phát triển con người. Năm 2022 là năm đầu tiên Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới.

Đảm bảo kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia

Việc hoàn thiện nâng cấp Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia bảo đảm kết nối 100% hệ thống TXNG của các bộ, cơ quan liên quan thành công thì hành lang pháp lý sẽ được chuẩn hóa và các thành phần tham gia hoạt động TXNG đều phải thực thi nghiêm trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.

Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Ngăn chặn các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ kém chất lượng, bảo vệ người tiêu dùng

Tính đến nay, hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam (TCVN) đã lên đến hơn 13.000 TCVN và hơn 800 QCVN, với hơn 60% TCVN hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế. Đây chính là công cụ quản lý nhà nước nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý ngành, lĩnh vực, ngăn chặn các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ kém chất lượng, ảnh hưởng đến môi trường, sức khoẻ người dân.

Hội nghị đổi mới, tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, hoạt động sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày 10/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị đổi mới, tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, hoạt động sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.