,

Tiêu chuẩn ĐLCL

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2023

Ngày 14/10 hằng năm đã được ba tổ chức tiêu chuẩn hàng đầu thế giới là Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC), Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) chọn là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới nhằm vinh danh những đóng góp và hợp tác của hàng ngàn chuyên gia, tổ chức trên toàn thế giới trong hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

Nâng cao chất lượng xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng SPHH

Qua 15 năm triển khai pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hệ thống pháp luật đã xuất hiện nhiều bất cập và vướng mắc trong thực tiễn cũng như chưa đáp ứng được nhu cầu thay đổi, hội nhập quốc tế trong thời kỳ hội nhập, tự do hóa thương mại và thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Hoạt động tiêu chuẩn hóa – những đóng góp nổi bật trong 60 năm qua

Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế-xã hội, hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trở thành bộ phận không thể tách rời của hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý kinh tế-xã hội trên tiến trình hội nhập sâu rộng vào các thị trường quốc tế hiện nay.

Phát triển nguồn nhân lực tiêu chuẩn hóa cả về chiều rộng và chiều sâu

Hiện nay, tiêu chuẩn hóa ngày càng thể hiện vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Do đó, để triển khai chất lượng và hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn hóa ở các cấp từ cơ sở, quốc gia, khu vực và quốc tế, chất lượng nguồn nhân lực tham gia công tác tiêu chuẩn hóa là vấn đề cần được đặc biệt chú trọng.