Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Sở Khoa học và Công nghệ

Một số điều kiện về kinh doanh khí theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí
        Ngày 15/6/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/ 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2018
Một số quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
        Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (viết tắt là Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN)
Công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm tại Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương
        Sản phẩm đường mía của Công ty sản xuất đã được Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ) chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7968: 2008
Thông điệp Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới - 26/4/2019
Ngày 26/4 hằng năm đã được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) lấy làm "Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới". Chủ đề kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay là "Đường tới Huy chương Vàng: Sở hữu trí tuệ và Thể thao"
Nghị định số 154/2018/NĐ-CP, ngày 09/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
        Ngày 09/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành, cụ thể trong bài viết