Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Sở Khoa học và Công nghệ

Đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài "Một số giải pháp bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc tỉnh Tuyên Quang"

        Sáng ngày 04/12/2018, Tiểu ban chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh đã họp tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Một số giải pháp bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc tỉnh Tuyên Quang”.

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ năm 2018

Danh mục đề tài năm 2018 đăng thông tin tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện
(Kèm theo văn bản số: 762 /SKHCN-QLKH ngày  21  tháng 11 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang)

 

Đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài: “Khảo sát, đánh giá thực trạng việc xây dựng thương hiệu và nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển thương hiệu các sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Tuyên Quang”
        Sáng ngày 23/11/2018, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tư vấn chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Khảo sát, đánh giá thực trạng việc xây dựng thương hiệu và nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển thương hiệu các sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Tuyên Quang ”.
 
Đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài: “Phát triển chương trình đào tạo giáo viên các bậc học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu xã hội”

      Sáng ngày 15/11/2018, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hội đồng tư vấn chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Phát triển chương trình đào tạo giáo viên các bậc học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu xã hội”   

Xây dựng và phát triển Thương hiệu ''Trâu Chiêm Hóa''
Hiện nay, trên địa bàn huyện Chiêm Hoá có trên 29.500 con trâu. Phấn đấu đến năm 2020, tổng đàn trâu trên địa bàn huyện đạt 32.000 con, mang lại giá trị kinh tế cao và bền vững cho người chăn nuôi trên địa bàn.