,

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Bổ sung quy định chuyển đổi số vào dự thảo Luật SHTT

Một số nội dung liên quan đến chuyển đổi số trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đã được đề xuất sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ (SHTT).

Tuyên Quang: Chuyển đổi số là một trong những giải pháp đột phá

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 48-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, đã xác định đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số là một trong những giải pháp đột phá góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cẩm nang chuyển đổi số

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thành lập Tổ Công tác, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án gửi về Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an để tổng hợp, theo dõi. Trong đó, tập trung triển khai ngay những nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng 2, tháng 3 năm 2022, không để thời gian nghỉ Tết Nguyên đán làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.