,

Phổ biến pháp luật

Đề cương giới thiệu Luật Khám, chữa bệnh năm 2023

Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 và thay thế Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại khoản 6 Điều 57 Luật Quy hoạch năm 2017.