,

Công bố thông tin

31. Lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (Thời gian lấy ý kiến từ ngày 14/02/2023 đến hết ngày 15/3/2023, mọi ý kiến xin gửi về Phòng Quản lý Công nghệ và TĐC, SĐT: 02073.922.186, email: pqlcntq@gmail.com)  
32. Quyết định số 194/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2022 Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.  
33. Quyết định số 175/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2022 Công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2022 kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án “Đổi mới công nghệ máy ghi bản kẽm CTP DX1160E và máy hiện bản kẽm CTP NR-1250”.  
34. Quyết định số 171/QĐ-SKHCN ngày 07/12/2022 công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2022 (Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo; Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất Hồng ngâm Xuân Vân hiệu quả và bền vững, tạo sản phẩm OCOP cho huyện Yên Sơn; Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp quản lý tổng hợp sâu bệnh hại cây lâm nghiệp chính Keo tai tượng, Keo lai, Mỡ, Bồ đề tại tỉnh Tuyên Quang; Đề tài Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè xanh tại vùng trung du và miền núi phía Bắc  
35. Quyết định số 158/QĐ-SKHCN ngày 16/11/2022 Công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước điều chỉnh dự toán kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ năm 2022 (bổ sung lương ngạch bậc; điều chỉnh kinh phí Hội đồng sơ khảo, xét tặng Giải thưởng Tân Trào; mua ô tô phục vụ dùng chung của Sở Khoa học và Công nghệ)  
36. Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
37. Thông báo số 1095/TB-SKHCN ngày 28/10/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về kết quả trúng tuyển công chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
38. Thông báo số 08/TB-HĐTDVC ngày 20/10/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về kết quả trúng tuyển viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
39. Quyết định số 135/QĐ-SKHCN ngày 30/9/2022 Công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2022 của một số đơn vị khối tỉnh do không còn nhiệm vụ chi (đợt 4)  
40. Quyết định số 102/QĐ-SKHCN ngày 17/8/2022 công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2022 (Kinh phí hỗ trợ Doanh nghiệp xây dựng, đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015).  
41. Thông báo số 636/TB-SKHCN ngày 30/6/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về tuyển dụng viên chức năm 2021
42. Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
43. Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
44. Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
45. Quyết định số 67/QĐ-SKHCN ngày 17/5/2022 công bố công khai bổ sung giảm dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2022 (Kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm thịt trâu Chiêm Hoá”).