,

Tuyển dụng

1. THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển công chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023
2. Thông báo số 10/TB-HĐTDVC ngày 05/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 về kết quả xét tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023  
3. Thông báo số 06/TB-HĐTDVC ngày 24/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 về danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023  
4. Quyết định số 04/QĐ-HĐTDVC ngày 24/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 về việc phê duyệt Phương án tổ chức biên soạn, xây dựng đề phỏng vấn và phương thức chấm điểm phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023
5. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP cho thí sinh dự thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 vào Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
6. Thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 (lần 2)
7. Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Khoa học và Công nghệ 6 tháng đầu năm 2023
8. Thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023
9. Thông báo tuyển dụng công chức năm 2023    
10. Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức 6 tháng đầu năm 2023
11. Thông báo số 1095/TB-SKHCN ngày 28/10/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về kết quả trúng tuyển công chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
12. Thông báo số 08/TB-HĐTDVC ngày 20/10/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về kết quả trúng tuyển viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
13. Thông báo số 636/TB-SKHCN ngày 30/6/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về tuyển dụng viên chức năm 2021