Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Sở Khoa học và Công nghệ

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh

14/09/2022 8:51:23 SA 364 lượt xem
        Tăng cường công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề quan trọng và được Đảng ta rất quan tâm. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn”. Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND), Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và Bộ Công an luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân là nhiệm vụ then chốt, được đặt lên hàng đầu, có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND. 

        Đảng ủy Công an Trung ương, các cấp ủy trong CAND đã chủ động ban hành, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp kịp thời, phù hợp và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các tổ chức đảng trong CAND không ngừng được xây dựng, phát triển vững chắc, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ trí tuệ và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác công an, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị qua từng giai đoạn cách mạng và xây dựng lực lượng CAND không ngừng phát triển lớn mạnh. Qua thực tiễn công tác chiến đấu đã khẳng định tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND “cần, kiệm, liêm, chính”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an thầm lặng cống hiến, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, vì sự bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

        Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng trong CAND còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục: Một số cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, nội dung của công tác xây dựng Đảng; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nghiên cứu, học tập nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên ở một số đơn vị chưa được chú trọng đúng mức. Vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy ở một số đơn vị, công an địa phương trong thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội còn hạn chế, nhất là đối với những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, những vấn đề an ninh phi truyền thống...
        Tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức lớn đối với an ninh của đất nước. Để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng, phát triển nhanh, bền vững của đất nước, đòi hỏi phải tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

        Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức mọi mặt cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND.
        Hai là, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong CAND; thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng và tổ chức sinh hoạt Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong CAND.
        Ba là, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ CAND theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.
        Bốn là, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ"
        Năm là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong CAND; chủ động phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương ở những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tiêu cực hoặc có nhiều dư luận bức xúc, xã hội quan tâm. 

 
Tác giả: Thượng úy Nguyễn Hải Dương
Đơn vị: Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Tuyên Quang
 
 
 Bình luận


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Đại Thành - Giám đốc
Địa chỉ: Số 433, Đường 17/8, phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822523 Fax: (0207) 3822709
Giấy phép hoạt động số: 25/GP-TTĐT ngày 28/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.
Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này.